Δήλωση Απορρήτου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DEGAITAS TRANSPORT SERVICES

Η εταιρεία DEGAITAS TRANSPORT SERVICES, στα πλαίσια της λειτουργίας της με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής και διασφαλισμένης ποιότητας προς τους πελάτες της, προβαίνει στην κατάρτιση Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (στο εξής Π.Δ.Α.Τ.Υ.), όπως προβλέπεται από τον Ν. 2668/98 και τον Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ 384/τ.Β./24.3.05).
Η παρούσα Π.Δ.Α.Τ.Υ. ορίζει το σύνολο των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας μας, με σκοπό την διασφάλιση του απορρήτου των παρεχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει την Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου, την Πολιτική Ασφάλειας και την Πολιτική Διασφάλισης της Εχεμύθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5 και 7 του Κανονισμού της Α.Δ.Α.Ε.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Διαδικασία Περισυλλογής και Διανομής Ταχυδρομικών Αντικειμένων
1. Κατά την παραλαβή των ταχυδρομικών αντικειμένων, οι ταχυμεταφορείς (courier) της εταιρείας μας αρχικά επιβεβαιώνουν τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, καθώς και το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων και έπειτα τα σφραγίζουν και κολλούν επ’ αυτών Συνοδευτικό Ταχυμεταφοράς (voucher), σε κατάλληλο σημείο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παραβίασής τους και τα μεταφέρουν στο κέντρο διαλογής.
2. Το κέντρο διαλογής αποτελεί ξεχωριστό χώρο-αποθήκη, ο οποίος διαθέτει κάμερες ασφαλείας και σύστημα συναγερμού, μένει πάντα κλειδωμένος και δεν επιτρέπεται σε αυτόν η πρόσβαση σε άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας.
3. Κατά την παραλαβή/μεταφορά κάθε ταχυδρομικού αντικειμένου από τον τόπο παραλαβής στο κέντρο διαλογής, καθώς και από το κέντρο διαλογής προς τον τόπο παράδοσης, τα ταχυδρομικά αντικείμενα μεταφέρονται με οχήματα της εταιρείας, τα οποία μένουν πάντα ασφαλισμένα και κλειδωμένα.
4. Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εταιρείας, όπου καταγράφονται τα στοιχεία των αποστολών (κατ’ απαίτηση της ΕΕΤΤ) δεν είναι δυνατή δε όλο το προσωπικό, είναι επιτρεπτή δε μόνο μετά από πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού που διαθέτει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την είσοδο στο ΕΣΠΕΤΑ (ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων).
5. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα παραδίδονται στον παραλήπτη, μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων του ή σε σύνοικο/συνεργάτη του, οι οποίοι υπογράφουν για την παραλαβή τους. Ποτέ κάποιο αντικείμενο δεν αφήνεται σε γραμματοκιβώτιο, παρά μόνον αν έχει ζητηθεί από τον ίδιο τον αποστολέα, σε συνεννόηση με τον παραλήπτη και μόνον όταν η κατασκευή τους εξασφαλίζει αφενός τη στεγανότητα και την ανθεκτικότητά τους στις καιρικές συνθήκες και αφετέρου το απαραβίαστο από οποιονδήποτε τρίτο που ενδεχομένως θα αποπειραθεί να αφαιρέσει ή να καταστρέψει τα ταχυδρομικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραμματοκιβώτιο, οι courier της εταιρείας μας αφήνουν στον τόπο προορισμού γραπτή ειδοποίηση με τα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας μας και τον σειριακό αριθμό της αποστολής, ώστε να οριστεί ασφαλής αποστολή του ταχυδρομικού αντικειμένου σε μεταγενέστερο χρόνο.
6. Η εταιρεία μας επιλέγει αυστηρά το προσωπικό που απασχολεί, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει απόλυτα το απόρρητο και την εχεμύθεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών που η εταιρεία επιθυμεί να παρέχει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία προς τους πελάτες της και φροντίζει ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι με το περιεχόμενο της παρούσας Π.Δ.Α.Τ.Υ.

Άρση του απορρήτου
Η εταιρεία DEGAITAS TRANSPORT SERVICES εγγυάται για το απαραβίαστο του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της και δηλώνει πως στα πλαίσια των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών τηρεί πλήρως και κατά γράμμα τις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού της Α.Δ.Α.Ε.
Εντεταλμένο όργανο της εταιρείας προς την Διασφάλιση του Απορρήτου ορίζεται ο υπεύθυνος Δεγαΐτας Γεώργιος.
Άρση του απορρήτου νοείται μόνο στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 2225/1994, άρθρα 3, 4 και 5 και του Π.Δ. 47/2005, άρθρα 7 και 8 και μόνο για την προστασία Δημοσίου Συμφέροντος. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας μας, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο Διασφάλισης του Απορρήτου. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης του Απορρήτου της εταιρείας μας λαμβάνει επίσης τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την περίοδο άρσης του απορρήτου, καθώς και για όσα ενδεχομένως προκύψουν κατά την αποκατάσταση της προστασίας του απορρήτου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης αυτού.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού της ΑΔΑΕ η εταιρεία DEGAITAS TRANSPORT SERVICES δηλώνει ότι:
1. Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων ή απαγορευμένων ουσιών.
2. Απαγορεύεται κάθε περιστατικό παραβίασης, απώλειας, παράνομης ιδιοποίησης, αλλοίωσης του περιεχομένου των ταχυδρομικών αντικειμένων.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκτακτου και ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου που απειλεί την Δημόσια Υγεία ή Ασφάλεια, η Εταιρεία μας δύναται να λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας, τα οποία γνωστοποιούνται στην Α.Δ.Α.Ε. και περιλαμβάνουν:
α. Προσκόμιση ανοικτών των αντικειμένων πάχους άνω των 6,35 mm
β. Έλεγχο ταυτότητας του αποστολέα ή του κομιστή και αναγραφή των στοιχείων τους στο στέλεχος της απόδειξης παραλαβής του αντικειμένου, στις περιπτώσεις συστημένων και γενικά αντικειμένων που παραδίδονται στα χέρια του παραλήπτη.
γ. Άρνηση παραλαβής και διαχείρισης αντικειμένων, τα οποία δεν φέρουν ονοματεπώνυμο αποστολέα.
4. Εντεταλμένο όργανο της εταιρείας (Υπεύθυνος Ασφαλείας) προς την διασφάλιση της ασφάλειας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά και την λήψη εκτάκτων μέτρων όταν και όπου χρειάζεται, ορίζεται ο διευθυντής Δεγαΐτας Γεώργιος

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Η εταιρεία DEGAITAS TRANSPORT SERVICES εγγυάται για την επαγγελματική εχεμύθεια των εργαζομένων της, όσον αφορά την συναλλαγή τους με τους πελάτες και την διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων, οι οποίοι δεσμεύονται μάλιστα γραπτώς για την τήρηση των κανόνων εχεμύθειας, είτε με ειδικό όρο που εμπεριέχεται στην σύμβαση εργασίας τους, είτε με υπογραφή σχετικού συμφώνου εμπιστευτικότητας (confidentiality agreement).
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας με σκοπό την διαφύλαξη του Απορρήτου των Επικοινωνιών, δεσμεύονται να μην ανακοινώνουν σε τρίτους πληροφορίες σχετικές με:
α. το περιεχόμενο και τον τρόπο αποστολής των ταχυδρομικών αντικειμένων.
β. τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικειμένων.
γ. τα στοιχεία (όνομα-διεύθυνση)προσώπων που πραγματοποίησαν συναλλαγή με την εταιρεία μας.
δ. το γεγονός της αποστολής ή της παραλαβής ενός ταχυδρομικού αντικειμένου.
ε. τον τρόπο αποστολής (απλή ή συστημένη επιστολή).
στ. τις ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων ή επιχειρήσεων
Οι ως άνω απαγορεύσεις ισχύουν και για το προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο δεν έχει την ευθύνη διαχείρισης των συγκεκριμένων αντικειμένων.

Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων πελατών
Τυχόν παράπονα πελατών της εταιρείας μας σχετικά με την παραβίαση των κανόνων της Π.Δ.Α.Τ.Υ. γίνονται προφορικά ή γραπτά στον Υπεύθυνο Ασφαλείας της εταιρείας μας. Κατόπιν αυτών διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος και σε περίπτωση διαπιστωμένης παραβίασης της Π.Δ.Α.Τ.Υ. επιβάλλονται οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εταιρεία DEGAITAS TRANSPORT SERVICES δεσμεύεται να εφαρμόζει την παρούσα Π.Δ.Α.Τ.Υ. και να ενημερώνει την Α.Δ.Α.Ε. για οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου της.