Γενικοί Όροι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ DEGAITAS TRANSPORT SERVICES

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
Για την μεταφορά δεμάτων κι εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες. Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων κι ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται.

Άρθρο 1:
Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την DEGAITAS TRANSPORT SERVICES για λογαριασμό του. Ο αποστολέας αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο και ότι γνωρίζει κι αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES.

Άρθρο 2:
Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τάσσει η ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση.
Σχετικά διευκρινίζεται ότι η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων κι εγγράφων: Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα, Χρήματα σε μετρητά, Συνάλλαγμα, Χρυσό σε ράβδους, Κοσμήματα, Πολύτιμα Μέταλλα, Πολύτιμους Λίθους, Βιομηχανικούς Άνθρακες και Διαμάντια, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Προσωπική Αλληλογραφία, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Αλλοιώσιμα Τρόφιμα, Γραμματόσημα, Φυτά, Ναρκωτικά, Όπλα ή μέρη Οπλισμού, Εκρηκτικά Είδη, Ζώα, Πορνογραφικό Υλικό, Περιουσιακά Στοιχεία, Αέρια, Εύφλεκτα υγρά, Εύφλεκτα στερεά, Οξειδωτικά, Διαβρωτικά, Δηλητήρια, Εντομοκτόνα, βιολογικά δείγματα, Ραδιενεργά, Σπρέι, η διεκπεραίωση των οποίων απαγορεύεται από το νόμο και γενικά υλικά τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ και η
εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES έχει το δικαίωμα να διακόψει την διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο, ή όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για την διεκπεραίωση στοιχεία.
Επιπλέον, η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς κι αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη DEGAITAS TRANSPORT SERVICES.

Άρθρο 3:
Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά:
α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά.
β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.
γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση κι η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου κι αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία κι άλλα παραστατικά έγγραφα.

Άρθρο 4:
Ο αποστολέας εγγυάται ότι:
α) Κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο.
β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη.
γ) Το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του.
δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων.

Άρθρο 5:
Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6:
Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7:
Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ως «αποστολέα».

Άρθρο 8:
Η ευθύνη της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής (έγγραφα – αντικείμενα), περιορίζεται στο χαμηλότερο
από τα παρακάτω ποσά:
α) Για τις Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και μεταφορών :
• μέχρι του ποσού των 70,00 € για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 220,00 € για αντικείμενα (αποστολές εντός Ελλάδας),
β) Για τις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου έως του ποσού της αμοιβής της εταιρίας για την συγκεκριμένη ταχυδρομική αποστολή,
ή
γ) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για τα έγγραφα ή αντικείμενα και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά ή
δ) στην πραγματική αξία(*) εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά.
(*) Ως πραγματική αξία νοείται:
• για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας, αντικατάστασης, αναπαραγωγής, ή ανασύνταξης αυτών
• για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά, (στην κατάσταση που ήταν κατά την παραλαβή), λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ποσών που ορίζονται στην ΥΑ 29030/816/2000 (ΦΕΚ 683/B/2000) για τις περιπτώσεις αποδεδειγμένης απώλειας ή ολικής καταστροφής.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το περιεχόμενο αποστολής για το οποίο δηλώθηκε μεν αξία του αλλά παρέλειψε ο αποστολέας να το ασφαλίσει.

Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES ή στο πλησιέστερο πρακτορείο της σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την DEGAITAS TRANSPORT SERVICES. Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη μέχρι του ποσού των 70,00 Ευρώ για τα έγγραφα και μέχρι του ποσού των 220,00 Ευρώ για τα λοιπά ταχυδρομικά αντικείμενα.
Επιπλέον, ανάλογα με την δηλούμενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται, μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES για ποσό μεγαλύτερο των 220 Ευρώ, με επιβάρυνση του χρήστη.
Για την επίλυση τυχόν διαφορών η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES έχει συστήσει Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της DEGAITAS SPEED COURIER αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 9:
Για κάθε αποστολή μέσω της DEGAITAS TRANSPORT SERVICES κι εφ’ όσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για την μεταφορά. Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύμβασης σε περιπτώσεις ομαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσης πελάτες. Εφόσον αποστέλλονται ταχυδρομικά αντικείμενα μαζικώς βάσει σύμβασης είναι δυνατή η χρήση απλοποιημένου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα από τα αντικείμενα, και θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον το μοναδιαίο αριθμό αποστολής το διακριτικό τίτλο και το διακριτικό αναγνώρισης της Ταχυδρομικής Επιχείρησης. Αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και επίδοσης (υπογραφές) μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Η DEGAITAS TRANSPORT SERVICES διατηρεί τα ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για 6 μήνες από την ημερομηνία ανάληψης των αποστολών και από την ημερομηνία παράδοσής τους στους παραλήπτες τους.